Svěřenský fond, jiným názvem trust, nebo často nesprávně nazývaný svěřenecký fond, je v českém právním světě pořád ještě relativní novinkou. Ve Velké Británii, v zemi svého původu, vznikl kdysi jako nástroj, jehož hlavním účelem je ochrana majetku – tedy řešení situací v  oblasti obchodních vztahů, například s předáváním firem nástupcům. S jejich základní strukturou fungování se můžete seznámit zde.

Svěřenské fondy však mají mnohem širší využití. Dnes je můžete zaznamenat jak v soukromé, tak v korporátní sféře. Fondy se zabývají také ochranou zájmů beneficientů, naplnění vůle zakladatele či sociálně vzdělávacími aspekty. V tomto článku jsme se inspirovali publikací Svěřenské správy o 7 životních situacích, při kterých vám dobře poslouží svěřenský fond.

Funkce ochrany majetku

Ochrana majetku je hlavní funkcí svěřenských fondů, ať už jde o zajištění jeho celistvosti nebo o řádnou a efektivní správu. Mohou být využity při zajištění ochrany majetkových hodnot proti nežádoucím vlivům a rizikům jako:

 • lehkovážné nebo rozmařilé nakládání
 • neuvážlivé, chybné nebo delikventní chování
 • rozdrobení z důvodu rozdílných názorů
 • potenciální věřitelé
 • nežádoucí dědici
 • snaha o zmocnění nebo ovládnutí
 • riziko z provozu podnikání
 • propadnutí státu
 • neblahé důsledky rozvodového řízení
 • nekvalifikovaná správa nebo nízká efektivita

Další funkce svěřenského fondu

Druhý okruhu cílů nesleduje především majetek zakladatele – zajímá se o ochranu zájmů a životních potřeb beneficienta, distribuci majetku, naplnění jím stanovených podmínek, zajištění diskrétnosti vlastnictví či naplnění jeho posmrtné vůle.

Další účely vzniku svěřenských fondů:

 • Ochrana zájmů a životní potřeb beneficientů
 • Ochrana rodinných vztahů v důsledku majetkových sporů
 • Zapojení a výchova majetkového nástupce
 • Dosažení rovnocenného rozdělení majetku mezi pozůstalé
 • Přiznání různých práv oprávněným osobám
 • Ochrana před náklady nebo riziky spojené s držbou majetku
 • Realizace dobročinné a charitativní aktivity
 • Odvrácení propadnutí majetku státu z důvodu absence zákonného dědice

Je jasné, že svěřenské fondy jsou flexibilním právním nástrojem. Díky němu můžete zvládat řešení nejrůznějších životních situací nejen v obchodních vztazích, ale i v rodině – což se týká třeba dědictví nebo uchování majetku dalším generacím.

Každý svěřenský fond se řídí takzvaným statutem. O obsahu tohoto dokumentu rozhoduje jeho zakladatel. A to znamená, že ho lze využít takřka pro každou životní situaci.

Sedm z nich si teď postupně představíme.

 

1.          Zachování rodinné firmy pomocí svěřenského fondu

Nástupnictví své rodinné firmy řeší řada úspěšných podnikatelů. Odborníci se shodují, že nejvhodnější věk je mezi 50. a 60. rokem. Jenže děti zakladatelů si mnohdy budují kariéru v jiném oboru. Rodinný podnik přesto nemusí s odchodem majitele do důchodu zaniknout. Slouží k tomu právě svěřenský fond. Správce svěřenského fondu zajistí profesionální řízení firmy a generovaný zisk bude rozdělovat mezi beneficienty, což jsou například děti nebo vnoučata majitele firmy. Stanovit se dokonce mohou i podmínky, podle kterých bude zisk z firmy beneficientům vyplácen (např. musí žít řádný život, pečovat o zakladatele firmy ve stáří, nesmí propadnout alkoholu apod.)

 

2.          Ochrana rodinného majetku před exekucí

Díky svěřenskému fondu mohou podnikatelé zmírnit rizika podnikání. Platí to třeba v případě, že půjčí peníze na nový projekt a chtějí svůj majetek ochránit před případnou exekucí. Do svěřenského fondu mohou vyčlenit rodinný dům, investiční portfolio, akcie nebo sbírku umění. Tento majetek bude v případě bankrotu či exekuce chráněn. Rodina tak nepřijde o střechu nad hlavou nebo bude zajištěna díky příjmu z investičního portfolia.

 

3.          Spravedlivé dědictví v mnohačetné rodině

Svěřenský fond funguje také jako nástroj, který umožňuje rozdělení dědictví a předání majetku potomků, které zakladatel trustu sám určí (aniž by se musel spoléhat na dědické řízení). Zakladatel jednoduše vloží do svěřenského fondu třeba rodinný dům, akcie firmy nebo pozemky –  a potom určí způsob jeho užívání a také beneficienta, kterému budou výnosy určeny. Zakladatel může určit i celou řadu dalších podmínek, podle kterých bude například v případě smrti majetek rozdělen. Svěřenský fond využívají i lidé, kteří chtějí svůj majetek převést až na svá vnoučata. A znovu platí: do splnění podmínek (například plnoletost, dostudování školy atd.) o něj pečuje správce.

 

4.          Trust jako nástroj správy výživného

Svěřenské fondy se využívají i  jako účinný nástroj správy výživného určeného k tvorbě úspor. Výhodou je v tomto případě flexibilita práva i to, že povinnosti všech zúčastněných stran mohou být nastaveny tak, aby byl respektován nejlepší zájem dítěte (obmyšleného), a zároveň poskytují dostatečnou jistotu oběma rodičům, že prostředky dítěte nebudou zneužity.

 

5.          Svěřenský fond pro zaměstnance

Svěřenské fondy coby netradiční benefit pro zaměstnance? Proč ne! Zakladatel stanoví podmínky, při jejichž splnění bude pracovníkovi vyplacena například měsíční nebo roční odměna. Skvělé na tom je, že jsou jasně stanoveny konkrétní a objektivní podmínky, kdy bude benefit vyplacen. Zároveň motivuje zaměstnance k lepšímu výkonu v souladu se svými ekonomickými cíli.

 

6.          Trusty jako investiční nástroj

Také své investiční cíle si můžete plnit díky svěřenskému fondu. Trusty totiž přinášejí jejich zakladatelům diverzifikaci rizik i optimalizaci investic. K tomu nabízejí tolik požadovanou anonymitu. Umožňují také oddělit investiční majetek od majetku osobního a ochránit ho tak před případným neúspěchem.

 

7.          Svěřenský fond místo nadace

Lidé, kteří shromáždili majetek a jsou úspěšní ve svém oboru, se zpravidla zapojují do společensky prospěšných projektů. Také v tomto případě umí dobře posloužit svěřenský fond, který umožňuje vyčlenit část majetku například pro charitativní účely. Trust bývá sám o sobě často přirovnáván k jisté formě nadace, rozdíl je v zejména v tom, že nadace je na rozdíl od svěřenského fondu právnickou osobou. Využití trustů ke společensky prospěšným účelům, podpoře umění nebo sportu, není ve světě novinkou. Záleží jen na zakladatelích trustů, jak k situaci přistoupí – mohou například podporovat nadané studenty nebo umělce, kteří po splnění konkrétních podmínek obdrží určitou finanční sumu.

Jaký bude váš svěřenský fond?

Kolik svěřenský fondů, tolik účelů. Pokud jste v situaci, kdy přemýšlíte nad založením svěřenského fondu, ozvěte se nám. Pomůžeme vám definovat účel a záměr vašeho trustu.